top of page

HANDELSBETINGELSER

Ved køb af medlemskaber og andre ydelser – godkender kunden, at Små Stjernestunder (Ma-ce ApS) er berettiget til at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort. 

 

Medlemskab  

Transaktioner
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Små Stjernestunder (Ma-Ce ApS)  må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode, i hele medlemskabets løbetid. Den første betaling sker på den dato, hvor medlemskabet tegnes – her betales et reduceret beløb frem til d. 1., hvorefter den månedlige transaktion gennemføres løbende på d. 1. i hver måned.

Små Stjernestunder er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på medlemskabets beløb for den kommende medlemskabsperiode samt eventuelle gebyr for udeblivelse. Se yderligere under afsnittet ”udeblivelse”. 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved køb af medlemskabet.

Den månedlige medlemspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Små Stjernestunder ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnement. 


Opsigelse
Et medlemskab er gældende, indtil det opsiges af Små Stjernestunder eller kunden. Opsigelse kan ske med løbende måned + en måned.

Eks. Du opsiger dit medlemskab d. 12 maj. Du har nu en løbende måned (frem til d. 1. juni), + en måneds opsigelse (frem til d. 1. juli).

Medlemskabsaftalen er bindende i den løbende måned + en måned fra opsigelsesdatoen.

Opsigelse af medlemskabsaftaler skal ske via medlemsprofil som er modtaget ved oprettelse. 

Medlemskabet må ikke videregives til andre, men skal opsiges når kunden ikke længere ønsker at benytte det. 


Op- eller nedgradering af abonnement
Du kan opgradere dit medlemskab fra STANDARD til PLUS med øjeblikkelig virkning ved betaling af differencen mellem STANDARD og PLUS for den resterende betalingsperiode. Ønsker du at nedgradere dit medlemskab fra PLUS til STANDARD kan dette først gennemføres ved din næste månedlige betaling.

Ønsker du at op- eller nedgradere dit abonnement, kan du ikke gøre det selv, men ændringen kan til enhver tid foretages ved at sende en mail til hej@smaa-stjernestunder.dk.

Når du ændrer dit medlemskab vil opsigelsesperioden igen være en løbende måned + en måned.


Ændring af kortoplysninger
Ændring af kortoplysninger kan foretages via Medlemslogin på Små Stjernestunders hjemmeside. Ved udløb af kort modtager kunden automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes. Er dit kort udløbet eller har du frameldt dit kort via dit medlemslogin, er du fortsat underlagt at betale for medlemskabet indtil medlemskabet er opsagt jf. Små Stjernestunders opsigelsesbetingelser.  


Bero
Medlemskabet kan sættes i bero i maksimalt én måned. Kunden kan starte bero på hvilken som helst dag i måneden – det behøver altså ikke at være fra d. 1. i en måned. Ved ny påbegyndelse af medlemskab er opsigelsen en løbende måned + 1 måned. Det koster 50 kr. at sætte medlemskab i bero og kan gøres én gang hver sjette måned. Medlemskabet kan ikke opsiges under bero, og medlemskab som er opsagt kan ikke sættes i bero. Du skal kontakte Små Stjernestunder via mail: hej@smaa-stjernestunder.dk hvis du ønsker at sætte dit medlemskab i bero. 


Udeblivelse
Hvis du bliver forhindret i at deltage på et hold, som du er tilmeldt, skal du gå ind og afmelde dig holdet senest 2 timer før holdet starter, så en anden på evt. venteliste har mulighed for at få glæde af pladsen. 

Som medlem giver du Små Stjernestunder adgang til at hæve et gebyr på 25 kr, ved udeblivelse fra tilmeldte hold uden afmelding senest to timer før holdstart. Det eventuelle gebyr hæves sammen med din næste abonnementsbetaling, og tilføjes på kvitteringen.

Hvis du har skrevet dig på venteliste, er det dit eget ansvar at holde øje med om du skulle få en plads på holdet. Hvis du ikke dukker op, efter at være tildelt en plads via ventelisten, vil du blive pålagt et gebyr på 25 kr. Efter afmeldelsesfristen på de 2 timer er udløbet, slettes ventelisten, og du får ikke længere automatisk plads på holdet.

Hvis du har tilmeldt dig hold med klippekort og udebliver uden afmelding senest 2 timer før holdstart, mister du det klip, som du har brugt, da du tilmeldte dig holdet. 

 

Holdafvikling ved minimum antal deltagere
Hvis der kun er tilmeldt én deltager på et hold, afvikles holdet ikke. Små Stjernestunder kontakter dig tidligst muligt, hvis dette skulle være tilfældet, så du ikke kommer forgæves. Hvis du har STANDARD medlemskab og dermed kun adgang til ét hold pr uge, tildeles du en ”ny gang” i den pågældende uge. Har du brugt et klip på dit klippekort tildeles du ligeledes et nyt klip. 

 

”Opsparing” af holddeltagelsesgange
Hvis du har et STANDARD medlemskab og dermed kun adgang til ét hold pr uge, kan du ikke ”spare din gang op” til næste uge, hvis du skulle være forhindret i at deltage i en uge.


(Tvunget) lukning
I tilfælde af en pandemi eller epidemi eller lignende tilstand, som resulterer tvunget lukning af Små Stjernestunder, er opsigelsesperioden ligeledes en måned plus en løbende måned. Kundens medlemskab kan forlænges (gratis) med den lukkede periode ved opsigelse af medlemskab. Kunden skal selv gøre Små Stjernestunder opmærksom på dette, når kunden opsiger medlemskabet.  

 

Ferieperioder
I ferieperioder og på helligdage kan åbningstider og hold være reduceret. Vi følger skolernes feriekalender. 


Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven har kunden 14 dages fortrydelsesret på køb af medlemskab eller klippekort. Fortrydelsen kan ikke tages i brug, hvis medlemskabet eller klippekortet er taget i brug – dette gælder også hvis kunden har tilmeldt sig et hold (optaget en plads) og afmeldt sig igen. 

Ved køb af billetter til arrangementer og events er købet bindende og kan dermed ikke fortrydes. 


Behandling af personoplysninger
Små Stjernestunder indsamler, registrerer og behandler personoplysninger for at kunne gennemføre oprettelse af medlemskab, klippekort, engangstimer mm. Små Stjernestunder indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for levering af ydelsen.
De personoplysninger der behandles er navn, e-mail og telefonnummer.
Små Stjernestunder registrerer ikke personfølsomme oplysninger såsom cpr. nr. eller konto-/kortnumre.
Ved handel gennem www.smaa-stjernestunder.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere det bestilte medlemskab eller bestilling. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Små Stjernestunder, at det sker med brugerens samtykke og at det fremgår klart, hvilke oplysninger der registreres.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Små Stjernestunder som dataansvarlig give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om: 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer. En registreret kan til enhver tid overfor Små Stjernestunder gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Udlejning af lokaler

Små Stjernestunders lokaler kan uden for åbningstid udlejes til aktiviteter som holdundervisning, workshops og foredrag.

 

 

Lejeperiode og formål
Små Stjernestunder stiller de(t) lejede lokale(r) til rådighed i den periode – samt til det formål – som er oplyst i bookinganmodningen. Det er lejers ansvar at lokalet anvendes til det formål, som er oplyst og aftalt med Små Stjernestunder. 

 

 

Afregning og betalingsbetingelser

Afregning af leje (og eventuelle øvrige ydelser leveret af Små Stjernestunder) sker via faktura, så snart bookingen er aftalt. 

I tilfælde af, at lejer efter modtagelse af en faktura måtte være uenig med Små Stjernestunder i den pågældende opgørelse, skal lejer inden 14 dage efter Små Stjernestunders afsendelse af faktura reklamere overfor Små Stjernestunder. 

 

 

Aflysning

Hvis lejer ser sig nødsaget til at aflyse arrangementet, er det lejers pligt at oplyse herom pr. mail til: hej@smaa-stjernestunder.dk

 

Hvis aflysningsvarsel ikke overholdes, opkræves leje for lokale og eventuelle ekstra tilkøb:

 

- Aflysning kan ske uden beregning senest 7 dage før arrangementet. 

- Ved aflysning mindre end 7 dage før arrangementet opkræves arrangør 100% af den aftalte leje. 

 

 

Tvunget lukning

Små Stjernestunder er ikke forpligtiget til at finde andre lokaler til lejer ved pandemi, epidemi, force majeure, strejke eller lignende, hvor Små Stjernestunders lokaler ikke kan benyttes på grund af samme.

 

 

Under arrangementet

Ved skriftlig aftale informerer Små Stjernestunder om, hvor mange personer det pågældende lokale er anvendeligt til. Lejer bedes overholde dette antal. 

Det aftales også skriftligt, om/hvilke faciliteter og udstyr Små Stjernestunder stiller til rådighed for lejer. 

Det er ikke tilladt at have sko på i Små Stjernestunders lokaler, hvorfor disse skal stilles ved hovedindgangen. 

 

Små Stjernestunder stiller ikke forplejning til rådighed ved leje af lokaler – med mindre andet aftales – men lejer er velkommen til selv at medbringe såvel mad som drikkevarer. Små Stjernestunder stiller ej heller service til rådighed. Lejer skal efterlade lokale(r) opryddet og rengjort – også efter alle spor af forplejning. 

 

 

Opbevaring af diverse effekter

Opbevaring af diverse effekter hos Små Stjernestunder sker på eget ansvar. Små Stjernestunder forsikrer ikke – og påtager sig ikke erstatningsansvar for tab eller skade som følge af fx tyveri, hærværk, brand eller oversvømmelse. 

 

 

Tidsrum for lejen

Lokale(rne) kan tages i brug fra det tidspunkt lejemålet er anført til, og skal forlades på det tidspunkt, der er anført som sluttid. Hvis lokalerne forlades senere end aftalt, har Små Stjernestunder ret til at opkræve yderligere betaling.

 

 

Efter arrangementet 

Små Stjernestunder stiller alene faciliteter til rådighed for lejer jævnfør kontrakten, mens lejer selv er ansvarlig for arrangementet. Små Stjernestunder påtager sig ingen risiko eller ansvar for arrangementet. Små Stjernestunder bærer intet ansvar i relation til afholdelse af arrangementet, ej heller ansvaret for deltagere og disses ejendele. 

 

Små Stjernestunder kan ikke pålægges ansvar for lejers driftstab, herunder indirekte tab i forbindelse med gennemførelse, ændring eller aflysning af arrangementet, uanset årsagen hertil. 

 

Lejer forpligtiger sig til at tilbagelevere bygningen med alt tilbehør i samme stand som ved modtagelsen, bortset fra almindelig slitage. Lejer skal erstatte Små Stjernestunder enhver beskadigelse  af det lejede, som er påført i forbindelse med lejeperioden. Små Stjernestunder er berettiget til straks at foretage udbedring af forvoldte skader og arrangør forpligtiger sig til at refundere Små Stjernestunder ethvert udlæg hertil efter regning, der vil være at betale ved påkrav. 

 

Såfremt arrangørs benyttelse af det lejede medfører sådanne skader at Små Stjernestunder ikke kan fortsætte sin normale drift, og Små Stjernestunder som følge heraf måtte lide et tab, er arrangør forpligtiget til at erstatte dette. 

 

 

 

Kontakt- og virksomhedsoplysninger:

Små Stjernestunder (Ma-ce ApS)

Adresse:

Carl Nielsens Kvarter 47

5000 Odense C

 

Tlf nummer: +45 81 63 73 91

 

Email: hej@smaa-stjernestunder.dk

 

CVR nummer: 42894524

bottom of page