top of page

HANDELSBETINGELSER

Ved køb af medlemskaber og andre ydelser – godkender kunden, at Små Stjernestunder (Ma-ce ApS) er berettiget til at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort. 

 

Medlemskab  

Medlemskabet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af medlemskabet.


Transaktioner
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Små Stjernestunder må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode, så længe medlemskabet løber. Betalingstransaktionen gennemføres løbende på den dato, hvor medlemskabet er tegnet. Dvs. hvis kunden fx køber et medlemskab d. 25. februar, betaler kunden forud for den kommende måned, og næstebetalingsdato vil være d. 25. marts. 

Små Stjernestunderer alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på medlemskabets beløb for den kommende medlemskabsperiode samt eventuelle gebyr for udeblivelse. Se yderligere under afsnittet ”udeblivelse”. 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved køb af medlemskabet.

Den månedlige medlemspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Små Stjernestunder ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Opsigelse
Indgåede medlemskabsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Små Stjernestunder eller kunden. Opsigelse kan ske med løbende måned + en måned efter aftalens indgåelse. Bemærk af det er efter aftalens indgåelse. Opsigelsen på en løbende måned + en måned, er altså ikke gældende fra d. 1. i en måned, men fra den dato du har meldt dig ind, og betaler fast hver måned.

Eks. Dit medlemskab startede d. 19. april. Du opsiger dit medlemskab d. 27. maj. Du har nu en løbende måned (frem til d. 19 juni), + en måneds opsigelse (frem til d. 19. juli).

Medlemskabsaftalen er bindende i den løbende måned + en måned fra opsigelsesdatoen.

Opsigelse af medlemskabsaftaler skal ske via medlemsprofil som er modtaget ved oprettelse. 


Op- eller nedgradering af abonnement
Du kan opgradere dit medlemskab fra STANDARD til PLUS med øjeblikkelig virkning. Ønsker du at nedgradere dit medlemskab fra PLUS til STANDARD kan dette først gennemføres ved din næste månedlige betaling.

Ønsker du at op- eller nedgradere dit abonnement, kan du ikke gøre det selv, men ændringen kan til enhver tid foretages ved at sende en mail til hej@smaa-stjernestunder.dk eller ved personlig henvendelse i kaffebaren. 

Når du ændrer dit medlemskab vil opsigelsesperioden igen være en løbende måned + en måned.


Ændring af kortoplysninger
Ændring af kortoplysninger kan foretages via Medlemslogin på Små Stjernestunders hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes. Er dit kort udløbet eller har du frameldt dit kort via dit medlemslogin, er du fortsat underlagt at betale for medlemskabet indtil medlemskabet er opsagt jf. Små Stjernestunders opsigelsesbetingelser.  


Bero
Medlemskabet kan sættes i bero fra d. 1. i måneden og en måned frem. Ved ny påbegyndelse af medlemskab er opsigelse løbende måned + 1 måned i opsigelse. Det koster 50 kr at sætte medlemskab i bero og kan gøres én gang hver sjette måned. Medlemskab kan ikke opsiges under bero, og medlemskab som er opsagt kan ikke sættes i bero. Du kan ikke selv sætte dit medlemskab i bero, men skal kontakte Små Stjernestunder, hvis du ønsker bero.  


Udeblivelse
Hvis du bliver forhindret i at deltage på et hold, som du er tilmeldt, skal du gå ind og afmelde dig holdet senest 2 timer før holdet starter, så en anden på evt. venteliste har mulighed for at få glæde af pladsen. 

Som medlem giver du Små Stjernestunder adgang til at hæve et gebyr på 25 kr, ved udeblivelse fra tilmeldte hold uden afmelding senest to timer før holdstart. Det eventuelle gebyr hæves sammen med din næste abonnementsbetaling, og tilføjes kvitteringen.

Hvis du har skrevet dig på venteliste, er det dit eget ansvar at holde øje med om du skulle få en plads på holdet. Du skal derfor afmelde dig senest to timer før holdstart, hvis du ikke ønsker at deltage på holdet alligevel. Hvis du ikke dukker op, efter at være tildelt en plads, vil du blive pålagt et gebyr. Efter afmeldelsesfristen er udløbet, slettes ventelisten, og du får ikke længere automatisk plads på holdet.

Hvis du har tilmeldt dig hold med klippekort og udebliver uden afmelding senest 2 timer før holdstart, mister du det klip, som du har brugt, da du tilmeldte dig holdet. 


(Tvunget) lukning
I tilfælde af en pandemi, epidemi, force majeure eller lignende tilstand som resulterer tvunget lukning af Små Stjernestunder, forlænges kundens medlemskab med den lukkede periode ved opsigelse af medlemskab. Kunden skal selv gøre Små Stjernestunder opmærksom på dette, når kunden opsiger medlemskabet.  

I juli måned vil åbningstider og hold være reduceret grundet sommerferie hos personale og undervisere.


Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Fortrydelsen kan ikke tages i brug, hvis abonnementet er taget i brug. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger
Små Stjernestunderhar behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre oprettelse af medlemskab. Små Stjernestunderindsamler kun de oplysninger der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, e-mail og telefonnummer.
Små Stjernestunder registrerer ikke personfølsomme oplysninger såsom cpr. nr. eller konto-/kortnumre.
Ved handel gennem www.smaa-stjernestunder.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere det bestilte medlemskab eller bestilling. Når sådanne oplysninger registreres, sikrerSmå Stjernestunder, at det sker med brugerens samtykke og at det fremgår klart, hvilke oplysninger der registreres.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Små Stjernestunder som dataansvarlig give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer. En registreret kan til enhver tid overfor Små Stjernestunder gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

 

 

Udlejning af lokaler

Små Stjernestunders lokaler kan uden for åbningstid udlejes til aktiviteter som holdundervisning, workshops og foredrag.

 

 

Lejeperiode og formål

Små Stjernestunder stiller de(t) lejede lokale(r) til rådighed i den periode – samt til det formål – som er oplyst i bookinganmodningen. Det er lejers ansvar at lokalet anvendes til det formål, som er oplyst og aftalt med Små Stjernestunder. 

 

 

Afregning og betalingsbetingelser

Afregning af leje (og eventuelle øvrige ydelser leveret af Små Stjernestunder) 

sker via faktura, så snart bookingen er aftalt. 

I tilfælde af, at lejer efter modtagelse af en faktura måtte være uenig med Små Stjernestunder i den pågældende opgørelse, skal lejer inden 14 dage efter Små Stjernestunders afsendelse af faktura reklamere overfor Små Stjernestunder. 

 

 

Aflysning

Hvis lejer ser sig nødsaget til at aflyse arrangementet, er det lejers pligt at oplyse herom pr. mail til: hej@smaa-stjernestunder.dk

 

Hvis aflysningsvarsel ikke overholdes, opkræves leje for lokale og eventuelle ekstra tilkøb:

 

- Aflysning kan ske uden beregning senest 7 dage før arrangementet. 

- Ved aflysning mindre end 7 dage før arrangementet opkræves arrangør 100% af den aftalte leje. 

 

 

Tvunget lukning

Små Stjernestunder er ikke forpligtiget til at finde andre lokaler til lejer ved pandemi, epidemi, force majeure, strejke eller lignende, hvor Små Stjernestunders lokaler ikke kan benyttes på grund af samme.

 

 

Under arrangementet

Ved skriftlig aftale informerer Små Stjernestunder om, hvor mange personer det pågældende lokale er anvendeligt til. Lejer bedes overholde dette antal. 

Det aftales også skriftligt, om/hvilke faciliteter og udstyr Små Stjernestunder stiller til rådighed for lejer. 

Det er ikke tilladt at have sko på i Små Stjernestunders lokale, hvorfor disse skal stilles ved hovedindgangen. 

 

Små Stjernestunder stiller ikke forplejning til rådighed ved leje af lokaler, men lejer er velkommen til selv at medbringe såvel mad som drikkevarer. Små Stjernestunder stiller ej heller service til rådighed. Lejer skal efterlade lokale(r) opryddet og rengjort – også efter alle spor af forplejning. 

 

 

Opbevaring af diverse effekter

Opbevaring af diverse effekter hos Små Stjernestunder sker på eget ansvar. Små Stjernestunder forsikrer ikke – og påtager sig ikke erstatningsansvar for tab eller skade som følge af fx tyveri, hærværk, brand eller oversvømmelse. 

 

 

Tidsrum for lejen

Lokale(rne) kan tages i brug fra det tidspunkt lejemålet er anført til, og skal forlades på det tidspunkt, der er anført som sluttid. 

 

 

Efter arrangementet 

Små Stjernestunder stiller alene faciliteter til rådighed for lejer jævnfør kontrakten, mens lejer selv er ansvarlig for arrangementet. Små Stjernestunder påtager sig ingen risiko eller ansvar for arrangementet. Små Stjernestunder bærer intet ansvar i relation til afholdelse af arrangementet, ej heller ansvaret for deltagere og disses ejendele. 

 

Små Stjernestunder kan ikke pålægges ansvar for lejers driftstab, herunder indirekte tab i forbindelse med gennemførelse, ændring eller aflysning af arrangementet, uanset årsagen hertil. 

 

Lejer forpligtiger sig til at tilbagelevere bygningen med alt tilbehør i samme stand som ved modtagelsen, bortset fra almindelig slitage. Lejer skal erstatte Små Stjernestunder enhver beskadigelse  af det lejede, som er påført i forbindelse med lejeperioden. Små Stjernestunder er berettiget til straks at foretage udbedring af forvoldte skader og arrangør forpligtiger sig til at refundere Små Stjernestunder ethvert udlæg hertil efter regning, der vil være at betale ved påkrav. 

 

Såfremt arrangørs benyttelse af det lejede medfører sådanne skader at Små Stjernestunder ikke kan fortsætte sin normale drift, og Små Stjernestunder som følge heraf måtte lide et tab, er arrangør forpligtiget til at erstatte dette. 

 

 

 

Kontakt- og virksomhedsoplysninger:

Små Stjernestunder (Ma-ce ApS)

Adresse:

Carl Nielsens Kvarter 47

5000 Odense C

 

Tlf nummer: +45 81 63 73 91

 

Email: hej@smaa-stjernestunder.dk

 

CVR nummer: 42894524

bottom of page